Gedragscode

Onze medewerkers zijn zich ervan bewust, dat zij door hun adviserings- en bemiddelingsactiviteiten jegens onze cliënten bijdragen aan zwaarwegende financiële beslissingen. Zij mogen het in hen gestelde vertrouwen van de cliënten niet beschamen.

Deze gedragcode wil uitdrukking geven aan die verantwoordelijkheid van het bestuur en management, de adviseurs en andere personeelsleden, voor hun klanten.

De Rotterdamse Adviesgroep:

 1. voldoet aan de door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gestelde kwaliteitseisen, onderschrijft deze gedragscode en handelt in overeenstemming daarmee;
 2. heeft zijn personeelsleden eveneens gebonden aan deze gedragscode;
 3. heeft gecertificeerde adviseurs in dienst die gebonden zijn aan hun beroeps- en gedragscodes;
 4. is zich bewust van de zorgplicht voor degenen die zich voor advies en bemiddeling tot hem wenden;
  • behartigt de belangen van zijn cliënten naar beste weten en kunnen;
  • betracht zorgvuldigheid in advisering en dienstverlening jegens cliënten, financiële instellingen en andere dienstverleners;
 5. zal in het belang van consumenten en andere betrokkenen te allen tijde streven naar een volledige vervulling van de eisen en van andere kwaliteitsnormen, die de Autoriteit Financiële Markten stelt;
 6. houdt zich aan de wetten, regels en voorschriften van overheidsorganen en aan andere toepasselijke gedrags- en beroepsregels;
 7. stelt alles in het werk ter voorkoming van fraude;
  • meldt aanwijzingen, dat het bedrijf of personeelsleden betrokken zijn of kunnen worden bij pogingen tot fraude, onmiddellijk bij de bevoegde autoriteiten;
  • vergewist zich ervan, dat - waar dat wordt vereist - aan transacties originele documenten ten grondslag liggen;
 8. verleent volledige medewerking aan de behandeling van klachten en geschillen, die tegen zijn personeelsleden aanhangig worden gemaakt op basis van voor hen geldende beroeps- of gedragscodes;
 9. is onderworpen aan klachten- en geschilleninstanties waarbij het bedrijf is aangesloten;
  • verleent loyaal medewerking aan de behandeling van klachten en geschillen teneinde tot een bevredigende oplossing te komen;
  • voert bindende uitspraken van geschilleninstanties stipt uit.
Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie
Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie
Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie